Temario de Pakua

Pachi Tang Lang Martial Arts Institute
Master Su Yu-Chang Pakua Chuan

Curriculum Instituto de Artes Marciales Pachi Tanglang
Maestro Su Yu-Chang Currículo de PAKUA CHUAN

蘇昱彰師父 傳授八步螳螂拳拳譜 (八極螳螂武藝總舘)

拳譜 – FORMS – ESQUEMAS:

1.八性掌拳 (十二字訣動作) Pa Shing Chang Chuan
Eight Characteristics of Pakua
(Movements of the Twelve Fundamentals)
Ocho Caracteres de Pakua
(Movimientos de los Doce Fundamentales)

2.八性掌連環拳 Pa Shing Chang Lienhuan Chuan
Combined Form of the Eight Characteristics
Esquema combinado de las Ocho Caracteristicas

3.八掌形拳 Pa Chang Shing Chuan
Eight Characterisctic Palms of Pakua
Ocho Palmas Caracteristicas de Pakua

托 Toh (Push Upwards – Empujar Hacia Arriba) 按 An (Push Downwards – Empujar Hacia Abajo) 推 Tuei (Push – Empujar)
豎 Suh (Erect – Erectar) 抱 Pao (Embrace – Abrazar) 劈-挑 Pi-Tiao (Chop-Lever – Cortar-Palanquear)
穿 Tsuan (Penetrate – Penetrar) 螺旋 Rohshuen (Spiral – Espiral)

4.八掌形變化繞圈拳 Pa Chang Shing Pen Hua Rao Chuen Chuan
Eight Caracteristic Palms Changing in a Circle
Cambios de los Ocho Palmas Caracteristicas en Circulo

5.八卦腿拳 Pakua Tuei Chuan
Pakua Kicking Form
Esquema de las Patadas de Pakua

6.三才轉樁連拳 San Tsai Tsuan Tsuang Lien Chuan
Three Treasures to Hit Nine Poles
Tre Tesoros para Pegar Nueve Palos

7.小開門拳 Hsiao Kaimen Chuan
Small Open Door Form
Esquema de la Pequeña Puerta Abierta

8.四形八掌拳 Suh Shing Pa Chang Chuan
Four Animals make Eight Palms
Cuatro Animales hacen Ocho Palmas

9.八卦硬手拳 Pakua Ing Shou Chuan
Pakua Hard Hand
Mano Dura de Pakua

10. 內修八卦母掌 Neishio Pakua Mu Chang
Internal Practice of the Eight Original Palms
Practica Interna de las Ocho Palmas Originales

11.八卦內功連環掌 Pakua Nei Kong Lien Huan Chang
Combined Internal Papua Palms
Palmas Internas Combinadas de Pakua

12.乾坤十二轉肘拳(分坤卦十二轉肘及乾卦十二轉肘) Chen Kun Shih Erh Tuan Chou Chuan
Twelve Circles of Elbow from Chen Kua and Kun Kua
(Each Kua has 12 movements which make a total of 24 movements)
Doce Circulos de Codos de Chen Kua y Kun Kua
(Cada Kua tiene 12 moviminetos lo cual hace un total de 24 moviminetos)

13.八卦雙人游手散打 Papua Shuang Ren Yoh Shou Santa
Pakua Two-man sets
Parejas de Pakua

器械 – WEAPONS – ARMAS:

1.八卦單刀 Pakua Tantao
Pakua Broad Sword
Sable de Pakua

2.八卦雪片雙刀 Pakua She Pen Shuang Tao
Snow Flakes Pakua Broad Sword
Sable de Pakua de Copos de Nieve

3.八卦連環點穴針 Pakua Lienhuan Ten Shie Tsun
Combined Preasure Points Pakua Needles
Aguas de Pakua Puntos de Precion Combinado

4.八卦子母鴛鴦銊 Pakua Suh Mu Yin Yang Yeh
Pakua Yin Yang Knives (Deer Horn Knives)
Cuchillas de Pakua de Yin Yang

5.八卦七星桿 Pakua Chi Shing Kan
Seven Star Papua Cane
Caña de Pakua de Siete Estrellas

6.八卦大長刀 Pakua Ta Chan Tao
Long and Big Pakua Broad Sword
Sable Grande y Largo de Pakua

7.八卦雪花槍 Pakua Shue Hua Chiang
Pakua Snow Flakes Spear
Lanza de Pakua de Copos de Nieve

氣功 – CHIKUNG:

1.開瓶納氣法 Kai Pin Nei Shi Hua
Open the Botle to Fill it with Good Energy
Abrir la botella para Llenarla de buena Energia

2.八形導引歸原法 Pa Shing Tao Yin Kuei Yuen Hua
Using the Energy of the Eight Animals to return to the Original Place
Usando la Energia de los Ocho Animales para Llegar al Sitio Original

3.先天開竅遊神法 Shen Ten Kai Chiao Yo Shen Hua
Open the Door to come in Contact with the Natural Energy
Abrir la Puerta para entrar en Contacto con la Energia Natural

4.日月引氣疏經氣功棒 Ru Yeh Yin Chi Shu Ching Chi Kung Pan
The Sun and the Moon Guide the Energy throught the Meridians Chikung Short Staff
Chikung de Palo Corto Del Sol y la Luna Guian la Energia por los Meridianos

十二字訣 12 FUNDAMENTALS – 12 FUNDAMENTALES:

滾Kun (Roll – Rodar) 鑽Tsuan (Bore – Taladrar) 爭Chen (Pull Open – Estirar para Abrir) 裹Koh (Wrap – Envolver) 起Chi (Lift – Levantar) 落Lo (Fall – Caer) 擺Pai (Swing – Columpiar) 扣Kuo (Hook – Enganchar) 擰Ning (Wrench – Arrancar) 旋Hsuan (Revolve – Rotar) 走Tso (Walk – Caminar) 轉Chuan (Turn – Girar)

用法八字訣 8 APPLICATIONS – 8 APLICACIONES:

搬Pan (Move – Mover) 攔Nan (Cover – Cubrir) 扣Koh (Lock – Cerrar) 截Chie (Cut – Cortar)
推Tuei (Push – Empujar) 托Toh (Sustain – Sostener) 帶Tai (Guide – Guiar) 拎Ling (Bring – Llevar)

傳承系統 – LINEAGE – ÁRBOL GENEALÓGICO:

Pakua Chuan :
¿? (武當山及終南山道士)
(monjes Taoistas de las Montañas de Wutan y Tsong Nan)
董海川
Tong Hai Chuan
尹福
Yu Fu
宮寶田
Kong Pao Tien
劉雲樵
Liu Yun Chiao
蘇昱彰
Su Yu-Chang